รายวิชาที่ยังไม่ได้ส่งเกรด ภาค 1/2558

โพสต์15 ก.พ. 2559 20:23โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2559 01:54 โดย ชัยพร ศิริวรรณยา ]
าธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข(ปรับปรุง2554 สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา )(วสส.ชลบุรี)
14022 230 อนามัยสิ่งแวดล้อม1นายดำรงศักดิ์ สอนแจ้ง
24022 231 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1ดร.ชรินทร์ เย็นใจ
34022 221 การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น1นางสาวสรินธา สุภาพรณ์
44023 236 พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค1นางสาวธัญรัตน์ ธนทวีรัตน์
54022 118 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา1นางสาวธารินี ลีละทีป
64023 237 ทันตกรรมหัตถการ1นายสุทธินาถ ชมเชย
74022 226 ชีวสถิติ1นายวรวุฒิ เหลืองพิพัฒน์สร
84023 348 ระบบงานทันตสาธารณสุข1นางอ้อขวัญ สุธีรพรหม
94022 329 อนามัยชุมชน1นางเพียงดาว คำนึงสิทธิ์
104022 332 กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช1ไม่ได้กำหนด
114022 323 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1นางสาวสรินธา สุภาพรณ์
124024 061 โยคะเพื่อสุขภาพ1นางสาววริทธิ์ตา จารุจินดา
134023 450 โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก1นางเพียงดาว คำนึงสิทธิ์
144021 101 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม1นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓(สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา)
1๔๒๒๑ ๑๐๑ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม1นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
2๔๒๒๑ ๑๐๒ พื้นฐานการคิดเชิงระบบ1ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข
3๔๒๒๑ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑1นางเปรมฤดี มากชูชิต
4๔๒๒๑ ๑๑๐ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน1นายสุรพล เมฆวณิชย์
5๔๒๒๑ ๑๐๙ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน1นางสาวธารินี ลีละทีป
6๔๒๒๑ ๑๑๔ มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล1นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์
7๔๒๒๒ ๒๑๖ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1ไม่ได้กำหนด
8๔๒๒๒ ๒๒๐ การสาธารณสุขเบื้องต้น1นายสายันห์ ปัญญาทรง
9๔๒๒๒ ๒๓๒ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ1ไม่ได้กำหนด
10๔๒๒๓ ๒๓๘ การปฐมพยาบาล1นางสาวกรกฎ ฤทธิ์ประสม
11๔๒๒๒ ๒๒๓ การสื่อสารเชิงสุขภาพ1นางสาวณัฐพร มีสุข
12๔๒๒๒ ๓๒๕ วิทยาการระบาด1ดร.อัญชลี เอมวัฒนะ
13๔๒๒๔ ๐๕๐ สมุนไพร1นายทวีรัตน์ ทับทิมทอง
14๔๒๒๒ ๓๒๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย1ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข
15๔๒๒๓ ๓๔๒ อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑1นายสุรพล เมฆวณิชย์
16๔๒๒๓ ๓๔๔ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1ดร.ชรินทร์ เย็นใจ
17๔๒๒๔ ๐๕๖ แบดมินตันเพื่อสุขภาพ1นางสาวธารินี ลีละทีป
18๔๒๒๒ ๔๒๙ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข1นางสาวกมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม
19๔๒๒๓ ๔๓๔ การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข1ดร.ชรินทร์ เย็นใจ
20๔๒๒๓ ๔๓๕ การศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข1นางหัทยา เพ็ชรเจริญ
21๔๒๒๓ ๔๔๑ การบรรเทาสาธารณภัย1นายสุรพล เมฆวณิชย์
22๔๒๒๔ ๐๕๕ สุขภาพและความงาม1นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์สุวรรณ์
23๔๒๒๔ ๐๕๖ แบดมินตันเพื่อสุขภาพ1นางสาวธารินี ลีละทีป
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1๔๗๑๐ ๑๐๒ เทคนิคหัตการพื้นฐาน1นางจตุพร อาญาเมือง
2๔๗๑๒ ๒๑๑ การป้องกันปัญหาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม1นางอัญชนา ศรีชาญชัย
3๔๗๑๒ ๒๑๕ การช่วยฟื้นคืนชีพ1นางอัจฉราวลี วงศ์ระวีกุล
4๔๗๑๒ ๑๐๘ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1นางจตุพร อาญาเมือง
5๔๗๑๓ ๐๓๒ หัตถเวชศาสตร์1นางลัดดา เชาว์ศิลป์
6๔๗๑๑ ๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1นางสาวพินรัชต์ งานไว
7๔๗๑๒ ๑๑๔ การยกและการเคลื่อนย้าย1นางอัจฉราวลี วงศ์ระวีกุล
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
1๑๙๑๒ ๒๑๗ ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค1นางนงนุช นามวงศ์
2๑๙๑๑ ๑๑๒ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ1นางสาวพินรัชต์ งานไว
Comments