Noรหัสชื่อ-นามสกุลสังกัดงานตำแหน่งบริหาร
1041019 ดร. อุทัยวรรณ เจริญสุข งานนวัตกรรมการศึกษา  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
2041069 นาง สุภาวัลย์ จาริยะศิลป์   
3041260 นาย ชวลิต กิจพิบูลย์ งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4043097 นางสาว สุกัญญา จันใด งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
5043147 นางสาว ปิยะนุช มัตโน   
6043239 นางสาว สุภาพร จันใด   
7043267 นาย วิทยา สวัสดิ์ล้น งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน