หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 85       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต , จำนวน 18 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาภาษาไทย , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4711 201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 
1.2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ , จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4711 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
 
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4711 104 เทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
 4711 203 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 
1.4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4711 106 จิตวิทยาทั่วไป3(3-0-6)
 4711 205 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ3(2-2-5)
 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 61 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน 13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4712 107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน3(3-0-6)
 4712 108 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน2(2-0-4)
 4712 109 จริยธรรมวิชาชีพ2(2-0-4)
 4712 110 พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน2(2-0-4)
 4712 211 การป้องกันปัญหาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม3(3-0-6)
 4712 212 การบริหารงานสาธารณสุข2(2-0-4)
 4712 112 เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์3(1-4-4)
 
2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4712 113 การประเมินสภาพ4(2-4-6)
 4712 215 การช่วยฟื้นคืนชีพ4(2-4-6)
 4712 216 การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน3(2-2-5)
 4712 219 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด3(3-0-6)
 4712 218 ปฏิบัติการฉุกเฉิน4(2-4-6)
 
2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4712 019 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด3(2-2-5)
 4712 021 นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3(3-0-6)
 4712 022 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข3(3-0-6)
 4712 020 นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3(3-0-6)
 4712 021 เภสัชวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
 4712 022 การบริหารงานสาธารณสุข3(3-0-6)
 4712 223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข3(2-2-5)
 4712 224 ระบบสุขภาพ2(2-0-4)
 
2.4. ฝึกทักษะประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ , จำนวน 8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4712 225 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 14(0-16-0)
 4712 226 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 24(0-16-0)
 
2.5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4712 227 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์4(0-16-0)
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4713 028 อาเซียนศึกษา2(2-0-4)
 4713 029 ว่ายน้ำ2(0-4-2)
 4713 030 ศิลปะการป้องกันตัว2(0-4-2)
 4713 031 การถ่ายภาพ2(1-2-3)
 4713 032 หัตถเวชศาสตร์2(1-2-3)
 4713 033 กิจกรรมเข้าจังหวะ2(0-4-2)
 4713 034 การขับรถยนต์2(0-4-2)
 4713 035 การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4)
 4713 036 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(1-2-3)
 4713 037 การศึกษาอิสระ2(0-4-2)
 4711 106 จิตวิทยาทั่วไป3(3-0-6)
 4713 038 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4)
 4713 039 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2(2-0-4)
 4713 040 การประเมินผลโครงการ2(1-2-3)
 4713 041 การวิจัยเบื้องต้น2(1-2-3)
 4713 0xx วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 4713 0xx วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 4713 0xx วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 
4. กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 4710 101 ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์3(3-0-6)
 4710 102 เทคนิคหัตการพื้นฐาน3(2-2-5)
 4710 103 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 4710 104 เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน3(2-2-5)
 4710 105 การซักประวัติและตรวจร่างกาย3(2-2-5)
 4710 106 ฝึกทักษะเบื้องต้น3(0-6-3) 
Comments