ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 85       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต , จำนวน 21 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร , จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1911 107 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
 1911 108 ภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
 1911 209 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม3(3-0-6)
 
1.2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1911 110 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 1911 111 เทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
 
1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1911 113 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 1911 112 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ3(2-2-5)
 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 58 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน 13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1912 114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(2-2-5)
 1912 115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-2-5)
 1912 216 ชีวสถิติ3(2-2-5)
 1912 217 ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค2(1-2-3)
 1912 118 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ2(1-2-3)
 
2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน 25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1912 119 เภสัชวิทยา 12(2-0-4)
 1912 220 เภสัชวิทยา 23(3-0-6)
 1912 121 รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 13(2-2-5)
 1912 222 รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 22(1-2-3)
 1912 223 บริหารเวชภัณฑ์ 12(1-2-3)
 1912 224 บริหารเวชภัณฑ์ 22(1-2-3)
 1912 225 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค2(1-2-3)
 1912 226 สารนิเทศทางเภสัชกรรม2(1-2-3)
 1912 227 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น2(1-2-3)
 1912 228 งานบริการเภสัชกรรม2(1-2-3)
 1912 229 การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน3(1-4-4)
 
2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก , จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1912 030 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ3(3-0-6)
 1912 031 โลจิสติกส์ระบบสุขภาพ3(3-0-6)
 1912 032 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ3(3-0-6)
 1912 033 สัมมนาทางเทคนิคเภสัชกรรม3(3-0-6)
 1912 034 เทคนิคการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ3(3-0-6)
 1912 035 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม3(3-0-6)
 1912 036 ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค3(3-0-6)
 1912 037 บริหารงานสาธารณสุข3(3-0-6)
 1912 238 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 12(0-0-0)
 1912 239 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 22(0-0-0)
 1912 000 วิชาชีพเลือก3(0-0-0)
 1912 000 วิชาชีพเลือก3(0-0-0)
 
2.4. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1912 238 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 12(0-0-0)
 1912 239 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 22(0-0-0)
 
2.5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ , จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1912 240 โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม4(0-0-0)
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1913 000 วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 1913 000 วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 1913 000 วิชาเลือกเสรี2(0-0-0)
 1913 041 อาเซียนศึกษา2(2-0-4)
 1913 042 การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4)
 1913 043 การศึกษาอิสระ2(1-2-3)
 1913 044 การศึกษาดูงาน2(1-2-3)
 1913 045 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก2(2-0-4)
 1913 046 ประเพณีและศาสนาในไทย2(2-0-4)
 1913 047 กฎหมายในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
 1913 048 ดนตรีกับชีวิต2(2-0-4)
 1913 049 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2(2-0-4)
 1913 050 การประเมินโครงการ2(1-2-3)
 1913 051 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ2(1-2-3)
 1913 052 การประกอบธุรกิจสุขภาพ2(2-0-4)
 1913 000 เลือกเสรี3(0-0-0)
 1913 000 วิชาเลือกเสรี3(0-0-0)
 
4. กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน 0 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 1910 101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคนิคเภสัชกรรม3(3-0-6)
 1910 102 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน3(3-0-6)
 1910 103 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ3(3-0-6)
 1910 104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0-6)
 1910 105 ระบบสุขภาพ3(3-0-6)
 1910 106 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น3(3-0-6)