หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์  (สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง