ภาระงานสอน

ภาระงานสอนปีการศึกษา 2558

โพสต์13 มี.ค. 2559 01:00โดยcomsit wirat

  จำนวนชั่วโมงสอนจำนวนจำนวนรายวิชาที่รับผิดชอบจำนวน
Noชื่อ-นามสกุลทฤฏีทดลองปฏิบัตินิเทศรวมภาระงานผู้รับผิดชอบผู้สอนร่วมผู้ประสานวิชาที่สอน
1 นายจิโรจน์  ศรีตรัย54.000.000.000.0054.003.001000
2 นางสาวสุภารัตน์  วิยาภรณ์0.000.00162.000.00162.005.400300
3 นางสาวรวีวรรณ  ช่วยบำรุง42.0036.000.000.0078.003.332000
4 นางกรกฏ  สินประจักษ์ผล0.000.00108.000.00108.003.000300
5 นางสาวสินีนาฎ  วิทยพิเชฐสกุล150.000.0072.000.00222.0010.333100
6 นางสินีนาฏ  โคตรบรรเทา27.000.000.000.0027.001.501000
7 นายอุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์90.000.0072.000.00162.007.001200
8 นางสาวนัฐภรณ์  ถินทิม27.000.0054.000.0081.003.001100
9 นายวัชรศักดิ์  สมบัติ102.000.00108.000.00210.008.671500
10 นางสาวอัญชิสา  พูลประสาธน์พร105.000.00108.000.00213.008.831400
11 นางสาวกมลภพ  เสาวกุล27.000.00144.000.00171.005.501400
12 นางจตุพร  อาญาเมือง54.000.00144.000.00198.007.002100
13 นางทัศนันท์  ทุมมานนท์0.000.00180.000.00180.005.000300
14 นางอัญชณา  ศรีชาญชัย108.000.00108.000.00216.009.003100
15 นางสาวศรีสวรินทร์  สินชัย52.000.00166.000.00218.009.000610
16 นางสาวปิ่นทอง  ประสงค์สุข18.000.00195.000.00213.007.701400
17 นางรุ่งเพ็ชร  บุญทศ52.500.00150.000.00202.508.502200
18 นางอ้อขวัญ  สุธีรพรหม30.000.00183.000.00213.008.101210
19 นางสาวชุติกานต์  บัดแก้ว15.000.00150.000.00165.006.000310
20 นางสาวสุรีพร  งามบุญศิริสิงห์15.000.00156.000.00171.006.200420
21 นางสาวนรพร  สุธีรยงประเสริฐ0.000.00189.000.00189.006.301210
22 นายศรัณย์  อัตตะนันทน์7.500.00180.000.00187.506.500500
23 นางสาวธัญรัตน์  ธนทวีรัตน์24.000.00153.000.00177.006.701310
24 นางสาวอลิสา  มีสมบูรณ์18.000.00150.000.00168.006.201300
25 นางสาวทิภากร  พุ่มเฉลา22.500.00141.000.00163.506.200320
26 นายจตุพล  รุจิรวนิช0.000.00156.000.00156.005.200310
27 นายสุทธินาถ  ชมเชย15.000.00150.000.00165.006.001200
28 นางสาวสรินธา  สุภาภรณ์45.000.00180.000.00225.009.002200
29 นางสาวพันธ์นภา  จิตติมณี10.500.00210.000.00220.507.701310
30 นางเพียงดาว  คำนึงสิทธิ7.500.00150.000.00157.505.502010
31 นางสาวทัชชภร  เขียวสอาด0.000.000.000.000.000.000020
32 นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล72.000.00144.000.00216.008.002110
33 นางปิยรัตน์  จิตรภักดี54.000.0036.000.0090.004.001100
34 นางอัจฉราวลี  วงศ์ระวีกุล36.000.00180.000.00216.007.002100
35 นางนงนุช  นามวงษ์0.000.00144.000.00144.004.000200
36 นายญาณันธร  กราบทิพย์43.000.0030.000.0073.003.871300
37 นางสาวกรกฎ  ฤทธิ์ประสม24.000.0062.000.0086.003.671200
38 นางสาวศิริวรรณ  วันทอง43.000.0082.000.00125.005.600600
39 นางรัชนีกร  ราชวัฒน์4.000.004.000.008.000.400100
40 นางสาวจุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ์39.000.0030.000.0069.003.602210
41 นางสาวณัฐพร  มีสุข30.000.0030.000.0060.003.001000
42 นายสุรพล  เมฆวณิชย์28.000.0028.000.0056.002.802000
43 นายสายันห์  ปัญญาทรง33.000.0024.000.0057.003.001200
44 นางสาวขวัญฤทัย  โสมสัย0.000.0045.000.0045.001.500210
45 นางหัทยา  เพ็ชรเจริญ45.000.0060.000.00105.005.002000
46 นางสุภาวัลย์  จาริยะศิลป์2.000.002.000.004.000.171000
47 นายชวลิต  กิจพิบูลย์174.000.0030.000.00204.0011.604000
48 นางลัดดา  เชาว์ศิลป์18.000.0036.000.0054.002.001000
49 นางสาวพินรัชต์  งานไว90.000.0036.000.00126.006.002000
50 นางอัญชลี  เอมวัฒนะ24.000.0080.000.00104.004.271100
51 นางนิตยา  พุทธรักษา0.000.0060.000.0060.002.000100
52 นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์18.000.0060.000.0078.003.202200
53 ดร.อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ28.000.0040.000.0068.002.800500
54 นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย0.000.00150.000.00150.005.001100
55 นางสาวประไพ  นันทโกวัฒน์3.000.000.000.003.000.200100
56 นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์0.000.0060.000.0060.002.000100
57 ดร.อรฉัตร  คุรุรัตนะ0.000.0090.000.0090.003.000100
58 นายบุญมี  โพธิ์คำ21.000.0018.000.0039.001.670200
59 นางสาวกมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม30.000.000.000.0030.002.001000
60 นางสาวธารินี  ลีละทีป20.000.0030.000.0050.002.332000
61 นายชรินทร์  เย็นใจ83.000.0052.000.00135.007.273100

ภาระงานสอน เทอม 1/2558

โพสต์13 มี.ค. 2559 00:58โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2559 00:58 ]

noชื่อ-นามสกุลจำนวนชั่วโมงสอนจำนวนจำนวนรายวิชาที่รับผิดชอบจำนวน
ทฤฏีทดลองปฏิบัตินิเทศรวมภาระงานผู้รับผิดชอบผู้สอนร่วมผู้ประสานวิชาที่สอน
1นายจิโรจน์  ศรีตรัย54.000.000.000.0054.003.001001
2นางสาวสุภารัตน์  วิยาภรณ์0.000.00162.000.00162.005.400303
3นางสาวรวีวรรณ  ช่วยบำรุง42.0036.000.000.0078.003.332002
4นางกรกฏ  สินประจักษ์ผล0.000.00108.000.00108.003.000303
5นางสาวสินีนาฎ  วิทยพิเชฐสกุล150.000.0072.000.00222.0010.333104
6นางสินีนาฏ  โคตรบรรเทา27.000.000.000.0027.001.501001
7นายอุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์90.000.0072.000.00162.007.001203
8นางสาวนัฐภรณ์  ถินทิม27.000.0054.000.0081.003.001102
9นายวัชรศักดิ์  สมบัติ102.000.00108.000.00210.008.671506
10นางสาวอัญชิสา  พูลประสาธน์พร105.000.00108.000.00213.008.831405
11นางสาวกมลภพ  เสาวกุล27.000.00144.000.00171.005.501405
12นางจตุพร  อาญาเมือง54.000.00144.000.00198.007.002103
13นางทัศนันท์  ทุมมานนท์0.000.00180.000.00180.005.000303
14นางอัญชณา  ศรีชาญชัย108.000.00108.000.00216.009.003104
15นางสาวศรีสวรินทร์  สินชัย52.000.00166.000.00218.009.000617
16นางสาวปิ่นทอง  ประสงค์สุข18.000.00195.000.00213.007.701405
17นางรุ่งเพ็ชร  บุญทศ52.500.00150.000.00202.508.502204
18นางอ้อขวัญ  สุธีรพรหม30.000.00183.000.00213.008.101214
19นางสาวชุติกานต์  บัดแก้ว15.000.00150.000.00165.006.000314
20นางสาวสุรีพร  งามบุญศิริสิงห์15.000.00156.000.00171.006.200426
21นางสาวนรพร  สุธีรยงประเสริฐ0.000.00189.000.00189.006.301214
22นายศรัณย์  อัตตะนันทน์7.500.00180.000.00187.506.500505
23นางสาวธัญรัตน์  ธนทวีรัตน์24.000.00153.000.00177.006.701315
24นางสาวอลิสา  มีสมบูรณ์18.000.00150.000.00168.006.201304
25นางสาวทิภากร  พุ่มเฉลา22.500.00141.000.00163.506.200325
26นายจตุพล  รุจิรวนิช0.000.00156.000.00156.005.200314
27นายสุทธินาถ  ชมเชย15.000.00150.000.00165.006.001203
28นางสาวสรินธา  สุภาภรณ์45.000.00180.000.00225.009.002204
29นางสาวพันธ์นภา  จิตติมณี10.500.00210.000.00220.507.701315
30นางเพียงดาว  คำนึงสิทธิ7.500.00150.000.00157.505.502013
31นางสาวทัชชภร  เขียวสอาด0.000.000.000.000.000.000022
32นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล72.000.00144.000.00216.008.002114
33นางปิยรัตน์  จิตรภักดี54.000.0036.000.0090.004.001102
34นางอัจฉราวลี  วงศ์ระวีกุล36.000.00180.000.00216.007.002103
35นางนงนุช  นามวงษ์0.000.00144.000.00144.004.000202
36นายญาณันธร  กราบทิพย์43.000.0030.000.0073.003.871304
37นางสาวกรกฎ  ฤทธิ์ประสม24.000.0062.000.0086.003.671203
38นางสาวศิริวรรณ  วันทอง43.000.0082.000.00125.005.600606
39นางรัชนีกร  ราชวัฒน์4.000.004.000.008.000.400101
40นางสาวจุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ์39.000.0030.000.0069.003.602215
41นางสาวณัฐพร  มีสุข30.000.0030.000.0060.003.001001
42นายสุรพล  เมฆวณิชย์28.000.0028.000.0056.002.802002
43นายสายันห์  ปัญญาทรง33.000.0024.000.0057.003.001203
44นางสาวขวัญฤทัย  โสมสัย0.000.0045.000.0045.001.500213
45นางหัทยา  เพ็ชรเจริญ45.000.0060.000.00105.005.002002
46นางสุภาวัลย์  จาริยะศิลป์2.000.002.000.004.000.171001
47นายชวลิต  กิจพิบูลย์174.000.0030.000.00204.0011.604004
48นางลัดดา  เชาว์ศิลป์18.000.0036.000.0054.002.001001
49นางสาวพินรัชต์  งานไว90.000.0036.000.00126.006.002002
50นางอัญชลี  เอมวัฒนะ24.000.0080.000.00104.004.271102
51นางนิตยา  พุทธรักษา0.000.0060.000.0060.002.000101
52นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์18.000.0060.000.0078.003.202204
53ดร.อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ28.000.0040.000.0068.002.800505
54นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย0.000.00150.000.00150.005.001102
55นางสาวประไพ  นันทโกวัฒน์3.000.000.000.003.000.200101
56นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์0.000.0060.000.0060.002.000101
57ดร.อรฉัตร  คุรุรัตนะ0.000.0090.000.0090.003.000101
58นายบุญมี  โพธิ์คำ21.000.0018.000.0039.001.670202
59นางสาวกมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม30.000.000.000.0030.002.001001
60นางสาวธารินี  ลีละทีป20.000.0030.000.0050.002.332002
61นายชรินทร์  เย็นใจ83.000.0052.000.00135.007.273104

1-2 of 2