จำนวนนักศึกษาตามหลักสูตร


จำนวนนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร4021 108 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

โพสต์15 ก.พ. 2559 20:03โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2559 20:08 ]

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาค ๑ /๒๕๕๘


4021 110 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ภาค/ปีการศึกษา 1/2558

โพสต์15 ก.พ. 2559 19:50โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2559 19:56 ]

ผลการรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันภาค ๑/๒๕๕๘


โปรแกรมการเรียนจริงสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2558

โพสต์15 ก.พ. 2559 19:23โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2559 19:25 ]

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓(สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา)
ปีการศึกษา2558
ชั้นปีที่ 1
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
๔๒๒๑ ๑๐๑มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม3(1-4-4)
๔๒๒๑ ๑๐๒พื้นฐานการคิดเชิงระบบ3(3-0-6)
๔๒๒๑ ๑๐๕ภาษาอังกฤษ ๑3(3-0-6)
๔๒๒๑ ๑๐๘คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
๔๒๒๑ ๑๑๐เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
๔๒๒๑ ๑๐๙วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
๔๒๒๑ ๑๑๔มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล2(2-0-4)
๔๒๒๒ ๑๑๗คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต20
ภาคการศึกษาที่ 2
๔๒๒๑ ๑๐๓สถานการณ์โลกปัจจุบัน3(3-0-6)
๔๒๒๑ ๑๐๖ภาษาอังกฤษ ๒3(3-0-6)
๔๒๒๒ ๑๑๘จิตวิทยา2(2-0-4)
๔๒๒๒ ๑๑๙จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-2-5)
๔๒๒๒ ๑๓๑เคมีทั่วไป4(3-2-7)
๔๒๒๑ ๑๐๔ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
๔๒๒๒ ๑๓๐แคลคูลัส3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต21

1-3 of 3